بسمه تعالي

دستورالعمل احداث باغ سيب

 

شرايط اقليمي:

-         دما: حداقل دماي منطقه 25-20 درجه سانتي گراد زير صفر و حداكثر دماي منطقه 38 درجه سانتي گراد بالاي صفر.

·         اگر سردي هوا در زمستان از 40- درجه سانتي گراد تجاوز مي كند، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

·     در مناطقي كه جمع ساعات دماي زير 7 درجه سانتي گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

-         ارتفاع از سطح دريا: ارتفاع 1300 الي 2200 متر از سطح دريا مناسب جهت كشت سيب مي باشد.

 

شرايط آبي:

-         EC آب حداكثر مي تواند 2000 ميكرو موس بر سانتي متر باشد.

-         مقدار آب مورد نياز با سيستم آبياري ثقلي 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبياري قطره اي 5 الي 6 هزار متر مكعب مي باشد.

* مقدار آب مصرفي بر اساس كيفيت خاك منطقه و نوع پايه سيب و شرايط آب و هوايي متغير مي باشد.

 

شرايط خاكي:

-         EC حداكثر مي تواند 2 ميلي موس بر سانتي متر باشد.

-         PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.

-          بافت خاك :آبرفتي – لوم رسي – عميق – غني با بافت قابل نفوذ.

 

انتخاب محل احداث باغ:

-         در صورت مساعد بودن شرايط اقليمي و آبي و خاكي، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهميت بوده كه در توفيق باغداران بسيار مؤثر است.

* احداث باغ در دامنه هاي كم شيب در پناه بادهاي سرد مناسب مي باشد

* اگر شيب دامنه از 20 الي 30 درجه تجاوز كند، هزينه آماده سازي زمين و كاشت و ونگهداري بالاتر خواهد رفت و خطر فرسايش خاك بيشتر خواهد بود.

* درصورت احداث باغ دردامنه رعايت خطوط ميزان و كاشت در خطوط تراز از ضروريات حتمي است.

 

وسعت باغ :

-         براي باغ هاي سيب حداقل سطح 5 هكتاري از نظر شرايط اقتصادي در اكثر مناطق كشور سطح مناسبي به نظر مي رسد.

 

عمليات احداث باغ :

1-       اولين گام در احداث باغ بعد از بررسي موارد فوق الذكر انتخاب نوع پايه و نوع رقم مي باشد.

·         در شرايط كنوني انتخاب يكي از پايه هاي رويشي پاكوتاه با توجه به شرايط منطقه و ميزان سرمايه توصيه مي گردد.

 

مزاياي پايه هاي رويشي پاكوتاه نسبت به پايه هاي بذري :

-         تراكم بالاي درخت و عملكرد بيشتر در واحد سطح

-         سهولت عمليات زراعي و مديريت باغباني (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و ...)

-         دريافت نور بيشتر و توليد ميوه با كيفيت بهتر

-         تسريع در باردهي و رسيدن به عملكرد اقتصادي

-         امكان استاندارد نمودن تكنيك هاي باغداري

-         .....

2- انتخاب نوع رقم :

با توجه به نياز بازارهاي محلي و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهاي مناسب در منطقه و دوري يا نزديكي بازار مصرف و نحوه بازار رساني و فروش و وجود صنايع تبديلي مرتبط در منطقه و ... مي توان از ارقام پائيزه يا تابستانه سيب انتخاب نمود.

* انتخاب ارقام جديد و تجاري با در نظر داشتن توصيه مؤسسات تحقيقاتي منطقه توصيه مي گردد.

 

ارقام بومي موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گلاب – شفيع آباد- كهنز- شيخ احمد تبريز- قندك- قره يارپاق- تابستانه اهر- نوري مراغه- قرل آلما- عاشيق آلماسي- مربايي مشهد- علي موري خراسان

ب) ارقام پائيزه : عباسي مشهد- گلشاهي- شميراني- زنوز- شكي اهر- دريان- كرمانشاهي- اخلمد خراسان

 

ارقام خارجي موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گالا- دلبار استيوال- ....

ب) ارقام پائيزه : گلدن دليشز- رد دليشز- گراني اسميت- رداستار كينگ- پرايم روت جوناگلد- فوجي- برابرن- مك اينتاش

 

 

 

مشخصات نهال استاندارد سيب:

            داراي گواهي بهداشت قرنطينه و شناسه رقم- نهال ترجيحاً 2 ساله تك شاخه داراي ريشه سالم به ظاهر شاداب و عاري از ويروس، باكتري، قارچ، ريشه افشان و شادابن در صورت امكان داراي شاخه هاي جانبي.

در زمان فروش حداقل 75 سانتي متر ارتفاع – ارتفاع از محل پيوند تا سطح خاك 10 سانتيمتر و حداكثر 15 سانتي متر بيشتر نباشد. ارتفاع نهالهاي پيوندي با پايه بذري بين 100 تا 120 سانتي متر. پس از سربرداري قطرنهال در زمان فروش بين محل پيوندك و طوقه  يك تا 5/1 سانتي متر.

 

آماده سازي زمين :

-         بعد از شخم عميق با ديسك و لولر اقدام به تسطيح نموده تا زمين را آماده كشت نمائيم.

-         كود دامي به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامي بايستي كاملاً پوسيده باشد)

-         از كشت توام درختان ميوه و حتي كشت محصولات زراعي و صيفي و جاليز در باغات جديد الاحداث خودداري گردد.

 

فواصل كاشت:

در ارقام پيوندي روي پايه هاي بذري 7×6 متر يا 7×7 متر در نظر گرفته مي شود در ارقام پيوندي روي پايه هاي رويشي بر حسب نوع پايه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته مي شود.

·         فاصله نهالها بر روي رديف ها بر حسب نوع پايه متغير است ولي در بين رديف ها رعايت فاصله 3 متر بين الزامي است.

پس از تعيين فواصل كاشت عمليات ميخكوبي را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاري براي محلهاي حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقيق چاله حفر مي گردد در اينصورت فواصل بين رديف ها رعايت شده است.

 

نحوه غرس نهال :

            محل پيوند در بيرون خاك و در جهت مسير باد قرار گيرد.

پس از خاك دهي پاي بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پاي نهالهاي كاشته شده آبياري كافي صورت گيرد تا اينكه چسبندگي بين ريشه و خاك حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.

 

 

 

 

بسمه تعالي

دستورالعمل احداث باغ انبه

 

مراحل احداث باغ :

مطالعات مقدماتي:

ابتدا بايد به دقت، نيازهاي اكولوژيكي (آب و هواي منطقه، نوع خاك)، منبع تأمين آب و ميزان سرمايه مورد نياز جهت احداث باغ انبه مورد بررسي قرار گيرد. 

 

نيازهاي اكولوژيك:

            الف) آب و هوا: انبه در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري دنيا و از سطح دريا تا ارتفاع 1200 متر بالاتر از آن رشد مي كند، اما بهترين توليد آن در ارتفاع كمتر از 800 متر بدست مي آيد. دماي مناسب مورد نياز جهت رشد و نمو انبه، 24 تا 30 درجه سانتي گراد است. دماهاي كمينه و بيشينه قابل تحمل درختان بالغ انبه به ترتيب 4- و 48 درجه سانتي گراد است. درخت انبه به منظور توليد محصول كافي و با كيفيت مطلوب نياز به هواي خشك و آفتابي در فصل گلدهي و رسيدن ميوه (دي ماه لغايت مرداد ماه در شرايط ايران) دارد. انبه در مناطق داراي بارندگي ساليانه 250 ميليمتر توأم با آبياري تكميلي در دوره تكامل ميوه تا مناطق داراي بارندگي ساليانه 2500 ميليمتر به خوبي رشد مي كند. تناوب و نحوه پراكنش بارندگي اهميت بيشتري نسبت به ميزان كل بارندگي در رشد و تكامل درخت انبه دارد. وقوع بارندگي در فصل گلدهي (شرايط مناطق انبه كاري ايران) باعث اختلال در كار حشرات گرده افشان و در نتيجه كاهش ميزان تلقيح گل ها و ميوه نشيني نامناسب، همچنين ايجاد شرايط مناسب جهت رشد و نمو عوامل بيماري زا به ويژه قارچ هاي عامل سفيدك پودري و آنتراكنوز و آفاتي نظير زنجرك هاي انبه مي گردد. از كاشت انبه در مناطق داراي بادهاي شديد و طوفان كه باعث ريزش گل ها و ميوه ها و شكستن و سرخشكيدگي شاخه ها ( در اثر بادهاي گرم و سوزان تابستانه) مي شود بايد خودداري شود. دماهاي بالا توأم با رطوبت نسبي پايين و وزش بادهاي گرم و سوزان (تابستان مناطق جنوبي كشور) خسارت شديدي به درختان انبه وارد مي كند.

 

ب) خاك : انبه در طيف وسيعي از خاك ها رشد ميكند. خاك هاي لومي با زهكش مناسب و عميق و داراي مقادير زياد هوموس براي كاشت انبه بسيار مطلوب مي باشند. بهترين رشد درخت انبه در خاك هايي با 7-5/5 : PH مي باشد. خاك محل كاشت انبه نبايد لايه غير قابل نفوذ داشته باشد و آب تحت الارضي بايد حداقل در عمق 5/2 متر پايينتر از سطح زمين باشد. انبه شوري تا حدود 5/4 دسي زيمنس بر متر را تحمل مي كند. در خاك هاي آهكي با PH و شوري بالا رشد و نمو انبه كاهش يافته و در اين نوع خاك ها كمبود آهن متداول مي باشد.

 

 

 

ارقام مناسب كاشت :

            مهمترين ويژگي هايي كه مي بايست در انتخاب ارقام جهت كاشت به صورت تجاري مد نظر قرار گيرند عباتند از: سازگاري با شرايط منطقه كاشت، عملكرد بالا (بالاي 10 تن در هكتار)، نسبت گوشت به هسته بالا، فيبركم در گوشت ميوه، نداشتن سال آوري، پاكوتاهي، عدم حساسيت به آفات و بيماري هاي مهم وكليدي منطقه كاشت، كيفيت مطلوب ميوه (شكل، رنگ مناسب و بازار پسند، عطر و طعم عالي) و عمر ماندگاري بالاي ميوه. متأسفانه به دليل آنكه تقريباً همه باغات انبه كشور منشاء بذري دارند محصول توليدي از كميت و به ويژه كيفيت مناسبي برخوردار نمي باشد. در حال حاضر كمبود شديد مواد تكثيري مرغوب يكي از مهمترين مشكلات توليد نهال پيوندي جهت برنامه هاي توسعه انبه در كشور به شمار مي رود. علي هذا تا زمان وارد نمودن ارقام مرغوب تجاري به كشور و معرفي ارقام مناسب كاشت هر منطقه و فراهم شدن امكانات مورد نياز توليد انبوه نهال مرغوب از ارقام تجاري و شناخته شده بين المللي (نظير كنسينگتون پرايد، هادن، اروين، كيت، كنت، مانيلا، تومي آتكينز، نام-دوك- مي، آلفونسو، نيلوم، مالگوبا، ماليكا، سينهو معروف به رقم بي هسته، داشري، بنگال پالي و هيبريدهاي پر محصول انبه چون آركاآرونا، آركاآنمول و آركاپونيت) مي توان از برخي تك درختان بذري مرغوب و يا تك درختان پيوندي مرغوب وارداتي (سندري و لانگرا وارد شده از پاكستان) جهت تأمين مواد تكثيري استفاده نمود. 

 

تهيه بستر كاشت :

            عمليات تهيه بستر كاشت شامل شخم عميق، دوبار ديسك عمود بر هم و ماله كشي مي باشد. تعيين نقاط گوده برداري و كانال هاي آبياري (در روش آبياري سطحي) با استفاده از دوربين نقشه برداي انجام مي شود.

 

سيستم و فواصل كاشت :

            عواملي نظير اقليم، نوع خاك و عمق آن، انواع پايه و پيوندك، رفتار رشد ريشه و اندازه نهايي درخت، عمليات زراعي (عمليات كنترل اندازه درخت، روش هاي تغذيه و آبياري، ميزان، زمان و فاصله آبياري و كوددهي)، تكنولوژي موجود و نوع وسايل و ادوات مورد استفاده توسط انبه كاران بر روي فاصله و تراكم كاشت اثر مي گذارند. در شرايط ايران تا انجام تحقيقات لازم روي ارقام و تعيين فواصل كاشت مناسب براي ارقام و مناطق جغرافيايي مختلف مي توان از فواصل 8×8 و سيستم كاشت مربعي جهت احداث باغات استفاده نمود.

 

ابعاد گوده ها :

            گوده ها بايد در ابعاد 60×60×60 سانتيمتر حفر شوند و به مدت 4-2 هفته در مقابل آفتاب قرار گيرند.

 

 

 

زمان ونحوه پر كردن گوده ها :

            گوده ها ميبايست با مخلوطي شامل خاك سطح الارضي خوب و 25-20 كيلوگرم كود حيواني و 5/2 كيلوگرم كود سوپر فسفات و يك كيلوگرم كود پتاس پر شوند. در مناطق داراي آفت موريانه مي توان 5 گرم حشره كش كلروپيريفوس (يا سموم ديگر كنترل كننده موريانه) با خاك مخلوط كرد.

 

زمان كاشت نهال ها :

            نهال هاي پيوندي با سن يكسال مناسب كاشت در زمين اصلي هستند. بهترين زمان كاشت        نهال هاي پيوندي اوايل فصل بهار ( بهمن ماه در شرايط جنوب شرق كشور) يا پاييز است. دو نكته بسيار مهم بايد در زمان كاشت رعايت گردد:

1-       توده خاك اطراف ريشه نهال ( حداقل يك كيلوگرم) در زمان كاشت حفظ شود.

2-       نهال طوري كاشته شود كه محل پيوند بالاتر از سطح خاك قرار گيرد.

 

آبياري پس از كاشت : 

            پس از كاشت ميبايست تشتكي به قطر يك متر و ارتفاع ديواره 30  سانتي متر اطراف نهال ايجاد كرد ونهال ها را بلافاصله آبياري كرد. آبياري با فواصل 4 يا 5 روز يكبار براي دو ماه اول بعد از كاشت توصيه مي گردد.

 

پوشش و حفاظت نهال ها :

            در دو سال اول پس از كاشت، پوشش نهال ها به منظور حفاظت آنها در برابر سرما و گرما و وزش بادهاي تابستانه و همچنين جلوگيري از خسارت حيوانات توصيه مي گردد. جهت پوشش          نهال ها مي توان از برگ هاي سالم نخل خرما استفاده كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دستورالعمل احداث باغ كُنار

مراحل احداث باغ :

مطالعات مقدماتي :

ابتدا بايد به دقت آب و هواي منطقه، خاك، منبع تأمين آب و ميزان سرمايه مورد نياز جهت احداث باغ كنار مورد بررسي قرار گيرد. انتخاب رقم (ارقام) تجاري سازگار با شرايط آب و هوايي منطقه، عملكرد بالا و كيفيت و بازار پسندي مطلوب از نكات كليدي در احداث باغ كنار تجاري و توليد محصول اقتصادي مي باشد. در حال حاضر كمبود نهال ارقام مرغوب تجاري يكي از مهمترين موانع توسعه تجاري كنار در كشور است. تا زمان وارد نمودن ارقام مرغوب و تجاري دنيا (ارقامي مانند عمران، گولا، ايلاچي، كاركابنارسي، تورنلس و جوجيا) و انجام آزمايشات بررسي سازگاري و معرفي ارقام مناسب براي مناطق مختلف، مي توان از نهال هاي پيوندي تكتير شده با پيوندك تك درختان مرغوب پيوندي موجود در منطقه جغرافيايي محل احداث باغ كنار استفاده نمود.

 

نيازهاي اكولوژيك:

            الف) آب و هوا: كنار درختي بسيار ايده آل جهت كشت در نواحي خشك و نيمه خشك است. مناسبترين دما جهت رشد درخت كنار 35-25 درجه سانتي گراد است. در دماي بيش از 35 درجه سانتيگراد تشكيل ميوه دچار مشكل خواهد شد. دماي كمينه و بيشينه قابل تحمل درختان بالغ آن به ترتيب 5- و 50 درجه سانتي گراد است. درجه حرارت هاي زير صفر براي ميوه و نهال هاي كنار زيان آور است. كنار را مي توان تا ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دريا كشت نمود. مناطق با رطوبت نسبي بالا براي كشت كنار مناسب نيستند چون در اين مناطق خسارت بيماري سفيدك پودري شديد است. برگهاي كنار در اوج گرماي تابستان ريزش مي كنند و گياه وارد مرحله خواب مي گردد. اين ويژگي باعث كاهش مصرف آب و افزايش مقاومت آن نسبت به شرايط نامساعد محيطي مي گردد. در مناطقي با متوسط بارندگي بيش از 400 ميليمتر مي توان كنار را به صورت ديم پرورش داد. در مناطقي با بارندگي كمتر جهت افزايش كميت و كيفيت محصول، نياز به آبياري تكميلي به ويژه در زمان تكامل ميوه مي باشد. در مناطقي كه ميزان بارندگي بيش از 1500 ميليمتر باشد كميت و كيفيت محصول به دليل شيوع آفات و بيماري ها خوب نخواهد بود. درختان كنار به راحتي وزش بادهاي سنگين را تحمل مي نمايند و در اغلب موارد از آنها به عنوان بادشكن استفاده مي شود.

            ب) خاك : كنار به خاطر سر سخت بودن و سيستم ريشه اي قوي و گسترده آن مي تواند در دامنه وسيعي از خاك ها از جمله خاكهاي ضعيف و غير حاصلخيز كه براي كشت درختان ميوه مهم و اصلي و ساير محصولات زراعي مناسب نمي باشند كشت شود. خاك هاي شني لومي عميق با ph خنثي تا كمي قليايي مناسب ترين نوع خاك براي كنار مي باشند با اين وجود كنار در خاك هايي باph حدود 2/9 نيز رشد مي كند. رشد درختان كنار در شوري 5 دسي زيمنس بر متر كاهش مي يابد، ميوه نشيني آن در 15 دسي زيمنس بر متر به شدت تحت تأثير قرار مي گيرد و منجر به 70% كاهش در ميزان محصول مي شود. درخت كنار تا EC حدود 6/18 دسي زيمنس بر متر قادر به ادامه حيات است اما در 20: EC دسي زيمنس بر متر از بين مي رود.

 

تهيه بستر كاشت :

            عمليات تهيه بستر كاشت شامل شخم عميق، دوبار ديسك عمود بر هم و ماله كشي مي باشد. با استفاده از دوربين نقشه برداري ميبايست نقاط گوده برداري مشخص شوند.

 

سيستم و فواصل كاشت :

            فواصل كاشت بر حسب نوع رقم و شرايط اقليمي متفاوت مي باشد . فواصل كاشت 6 تا 8 متر براي مناطق خشك و 7 تا 11 متر براي مناطق نيمه خشك يا مرطوب توصيه شده است. در شرايط ايران تا انجام تحقيقات لازم روي ارقام و تعيين فواصل كاشت مناسب براي ارقام ومناطق جغرافيايي مختلف مي توان از فواصل 8×8 جهت احداث باغ كنار استفاده نمود. سيستم كاشت مربعي جهت احداث باغات كنار توصيه شده است.

 

ابعاد گوده ها :

            ابعاد مناسب گوده هاي كاشت 60×60×60 سانتي متر مي باشد.

 

زمان ونحوه پر كردن گوده ها :

            پر كردن گوده ها معمولاً حدود يكماه قبل از زمان كاشت انجام مي شود. جهت پر كردن          گوده ها، خاك سطحي با 20 كيلوگرم كود حيواني مخلوط مي گردد و 5 گرم حشره كش كلروپيريفوس (يا سموم ديگر كنترل كننده موريانه) با خاك مخلوط مي گردد.

 

زمان كاشت نهال :

            كاشت نهال هاي بذري يا نهال هاي پيوندي كنار را مي توان در فصل بهار يا پاييز انجام داد. در مناطق خشك، بهترين زمان كاشت، همزمان با آغاز دوره بارندگي است. نهال ها در گوده هايي با ابعاد 60×60×60 سانتي متر و با فواصل مطلوب كشت مي شوند.

 

آبياري پس از كاشت :

            نهال ها ميبايست بلافاصله پس از كاشت آبياري گردند. آبياري با فواصل 4 يا 5 روز براي دو ماه اول بعد از كاشت توصيه مي گردد.

 

پوشش و حفاظت نهال ها :

            پوشش نهال ها پس از كاشت به منظور حفاظت آنها در برابر سرما و گرما و همچنين جلوگيري از خسارت حيوانات توصيه مي گردد. جهت پوشش نهال ها مي توان از برگ هاي سالم نخل خرما استفاده كرد.

قيم زني :

            شاخساره هاي جديد توليد شده از رشد پيوندك ها ترد و شكننده هستند لذا جهت حفاظت آنها در برابر باد و طوفان هاي شديد در اوايل رشد، استفاده از قيم ضروري است.

 

 

بسمه تعالي

دستورالعمل احداث باغ موز

 

مطالعات مقدماتي :

موز يكي از قديمي ترين ميوه هاي شناخته شده برای انسان است و سرشار از انرژي و منبع غني از املاح و ويتامين هاست. اين ميوه از زودبازده ترين ميوه هاي گرمسيري مي باشد كه بر حسب شرايط كمتر از 2 سال اصل سرمايه رابه صاحبش باز مي گرداند براي احداث باغ موز شرايط اقليم و منابع آب و خاك و ميزان سرمايه و امكانات بايد مورد بررسي قرار گيرد چرا كه موز به آب فراوان نياز دارد انتخاب ارقام تجاري مناسب منطقه با بازار پسندي ذائقه ي ايراني و استفاده از روش هاي مدرن تكثير ( كشت بافت)، و احداث باغ بر اساس انجام آزمايشات آب و خاك منطقه مورد نظر و دستورالعمل فني ارائه شده از سوي كارشناسان برآن اساس در اولويت هاي شرايط احداث باغ توسط باغدار مي باشد. ارقام تجاري موجود در ايران دوارف كاونديش، گراندناين، ويليامز و والري مي باشند. مديريت احداث و نگهداري باغ نيز از اهم عوامل تعيين سوددهي و كيفيت محصول مي باشد. 

 

نيازهاي اكولوژيك:

            الف) آب و هوا: موز گياه مناطق گرم ومربوط مي باشد و در مناطق با درجه حرارت 40-10 درجه سانتي گراد و ميانگين 27 درجه سانتي گراد خوب رشد مي كند. در دماهاي بالاتر از 40 درجه سانتي گراد و كمتر از 10 درجه سانتي گراد رشد آن متوقف مي گردد نقطه صفر فيزيولوژيكي موز 11 درجه سانتي گراد است. رطوبت نسبي مناسب جهت رشد موز 85-75 درصد بوده و پايين ترين درصد رطوبت هوا براي كاشت اين گياه حدود 45 درصد است. موز در نواحي گرمسيري تا ارتفاع 1500 متر از سطح دريا خوب رشد مي كند. بارندگي به ميزان 100 ميلي متر در ماه جهت رشد موفقيت آميز موز مناسب مي باشد. درخت موز به آفتاب و نور نياز فراوان دارد. آب هاي با هدايت الكتريكي (EC) كمتر از 700 ميكرو موس مناسب ترين آب جهت آبياري موز مي باشد. از آب هاي داراي هدايت الكتريكي 1500-1000 ميكروموس نيز مي توان در خاك هايي داراي زهكشي خوب و بافت سبك استفاده نمود. در ارقام پابلند سرعت باد بيشتر از 40 كيلومتر و در ارقام پاكوتاه (كاونديش پاكوتاه) بيش از 70 كيلومتر در ساعت خسارت زا مي باشد. موزهاي پاكوتاه مانند دوارف كاونديش براي كاشت در مناطق باد خيز ارجحیت دارند.

            ب) خاك : موز در انواع مختلف خاكها رشد مي كند مشروط بر آنكه داراي زهكش مناسب و عمق كافي باشد حداقل عمق خاك مورد نياز آن حدود يك متر است خاك هاي با درصد شوري بيش از 8 درصد براي كاشت درخت موز نامناسب هستند اين گياه مي تواند در خاك هايي كه PH آنها 8-6 مي باشد رشد كند.

 

 

 

تهيه بستر كشت :

            عمدتاً توپوگرافی مسطح و نقشه كاشت مربعي شكل مي باشد. پس از اينكه زمين آماده شد و محل نهالها در زمين اصلي تعيين گرديد چاله هاي كاشت حفر مي شوند. ابعاد چاله ها براي كاشت نهال كشت بافتي موز 50×50×50 در نظر گرفته مي شود اين نهالها بايد در مركز گودال كشت شوند و خك پاي آنها پس از كاشت با پا فشرده شود بلافاصله پس از كاشت مي بايست عمل آبياري صورت گيرد.

 

فواصل كشت :

            بهترين فاصله آن است كه نهالهاي موز بدون آنكه مانع رشد يكديگر شوند تمام سطح باغ را بپوشانند.

فواصل كاشت در ارقام پا كوتاه 1.5×1.5 و 2×1.5 ودر ارقام پابلند 2×2 پيشنهاد مي گردد. درحال حاضر 2500 نهال در هر هكتار براي رقم دوارف كاونديش منظور مي گردد.

 

آبياري :

            موز از گياهاني است كه به آب فراوان نياز داردو نياز آبي مور در آبياري سطحي 30000-20000 متر مكعب درهکتاردر سال برحسب شرايط خاك و اقليم توصيه شده است. در بلوچستان طول يك دوره بهره برداري كه معمولاً 18 ماه مي باشد در خاك هاي شني – رسي و غني از مواد آلي ارقام پاكوتاه را 45-40  بار و در خاك هاي سبك تر 90-80 بار آبياري مي كنند در ايام گرم سال بايد هر 4-3 روزيك بار عمل آبياري موزستان انجام شود.پس از آبياري قطره اي بهترين روش استفاده از آبياري نشتي و يا تشتكي است. براي آبياري نشتي در دو طرف درخت جوي هايي به فاصله 40-30 سانتي متر ايجاد كرده و آب را در آنها جاري مي كنند آبياري تشتكي نيز روش اقتصادي به شمار مي رود چون آب فقط درون تشتك هاي ايجاد شده پاي گياه قرار مي گيرد و از هدر رفت آب بين رديف هاي كاشت جلوگيري مي گردد.

 

بهترين زمان كاشت : 

            در جنوب كشور در اوايل بهار و پاييز مي باشد. باد و سرما دو عامل بسيار مهم محدود كننده كاشت موز هستند تاريخ كاشت موز را بايد به گونه اي تنظيم نمود كه در ماه هاي پنجم تا هفتم كه خوشه درون ساقه كاذب در حال شكل گيري است گياه دچار شوك سرما نشود همچنين مرحله گلدهي يا خوشه دهي درختان موز مصادف با زمان وزش بادهاي تند نشود.  

 

كود دهي :

            30-20 تن كود حيواني و در خاك هاي ضعيف 50-20 تن كود حيواني مورد نیاز می باشد در موقع كاشت در هر چاله 15-10 كيلوگرم كود حيواني پوسيده گوسفندي با خاك مخلوط مي كنند تا نياز گياه به هوموس تأمين گردد.

 

 

 

Home
Up
محصولات
لينكهاي مفيد
وبلاگ آسيا كود
تماس با ما
طریقه کار با ما


Home | محصولات | مقالات | لينكهاي مفيد | وبلاگ آسيا كود | تماس با ما | طریقه کار با ما

Designed by:mehinifar@gmail.com